විනෝදාස්වාද

වික්ටර් ගේ නවතම ගීතය ‘‘මගේ සඳ ඇවිත්’’ මෙතැනින් අහන්න – බලන්න

වික්ටර් ගේ නවතම ගීතය ‘‘මගේ සඳ ඇවිත්’’ ශ්‍රාවක ප්‍රතිචාර ඉහළින්ම ලබමින් පෙරට

යුග යුග ගණනක ශ්‍රාවක සිත් පහන් කළ ගායන ශිල්පී වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ නවතම ගීතය මේ දිනවල ඉමහත් ආකර්ෂණයක් ලබමින් තිබෙන බව පෙනෙන්ට තිබේ.