සංස්කෘති

යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය නිවැරදිකරමින් විදුලි මෝටර් රථ සමාජය අයවැයේ ගුණ දකී

විදුලි බලගයන් ධ්‍ාව ය ව ගමෝටර් රථ සදහා බදු සහ දීමට 2018 අයවැය ගයෝජ ාවලිය මගින් රජය පියවර ගැනීම විගේච ය කරමින් සමස්ත ලංකා යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය විසින් ජ තාව ග ොමග ය සුළු නිගේද යක් නිකුත් කර තිගේ. ගමහිදී ඔවුන් මතු කර තිගබ කාරණා පිළිබඳව වඩා නිවැරදි පැහැදිලි කිරීමක් අප ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කගෙමු.

විදුලි බලයෙන් ධාවනය වන මෝටර් රථ සදහා බදු සහන දීමට 2018 අයවැය යෝජනාවලිය මගින් රජය පියවර ගැනීම විවේචනය කරමින් සමස්ත ලංකා යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය විසින් ජනතාව නොමග යවන සුලු නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙන බව පවසන ශ්‍රී ලංකා විදුලි මෝටර් රථ සමාජය, එය නිවැරදි කරන බව පවසමින් නිවේදනයක් නිකුත් කැර තිබේ.

ඒ නිවේදනයට අනුව, පරිසරය කෙරෙහි සැබෑ ඇල්මක් ඇත්නම්, කළ යුත්තේ ශබ්ද දූෂණය, වායු දූෂණ ඇති නොකරන, ආනයනික ඉන්ධන මත නොයැපෙන පරිසර හිතකාමී ගමනක් වෙනුවෙන් විදුලි යතුරු පැදි හාසූර්ය බල ශක්තිය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.