ව්‍යාපාරික

කුඩා තේවතු අධිකාරියේ මිලියන සියයක ගැහිල්ලක්‌

වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති ප්‍රමුඛ කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරියේ පාලනාධිකාරිය රුපියල් මිලියන සියයක මුදලක්‌ අවභාවිත කර ඇති බව තේ පරීක්‍ෂක / ව්‍යාපෘති නිලධාරි (තාක්‍ෂණික) සංගමයේ සභාපති වසන්ත සමරසිංහ අද (2017 නොවැම්බර් 28 වැනිදා) චෝදනා කළේ ය.

කුඩා තේවතු හිමියන් වෙනුවෙන් වැඩි කළ යුතු එම මුදල් නුවරඑළිය දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ තම පාක්‍ෂිකයන් වෙනුවෙන් වැඩි කර ඇති බව පැවැසූ හෙතෙම කුඩා තේ වතු අධිකාරිය බහිරවයන් කිහිපදෙනකුගේ ගිලිටිනයට හසුව ඇති බවත් කීවේය.