ප්‍රධාන

දිසා 5කට නායයාමේ අනතුරු දැන්වීම් : මාර්ග රැසක ගමනාගමන බාධා : උඩරට හා කැලණිවැලි දුම්රියට බාධා

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය දිස්ත්‍රික්ක 5 ක් සඳහා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන නිකුත් කර තිබේ.

රත්නපුර, බදුල්ල, මාතලේ, මාතර සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා එම අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදනය නිකුත් කර ඇති අතර රත්නපුර සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක වෙත රතු නිවේදන නිකුත් කර ඇත.

මෙම දිස්ත්‍රික්කයන්හි කඳුකර බෑවුම් ප්‍රදේශවල ජීවත් වන්නන් විමසිල්ලෙන් පසුවිය යුතු බව එම සංවිධානය පවසයි.