ව්‍යාපාරික

විදුලි මාෆියාවට වැට බඳිමු – විදුලි බිල අඩුකරමු.!!

අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් වන විදුලිය පරිහරණයට ගන්නා ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පාරිභෝගිකයින් ගසා කන විදුලි මාෆියාවක් ඇති බවත්, එය ව්‍යසනයක් බවත් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය අවධාරණය කරයි.

මේ තත්ත්වය හමුවේ කනගාටුදායක අයුරින් මූල්‍ය දූෂණ හා අක්‍රමිකතා නිසාවෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය දැවැන්ත මූල්‍ය අර්බුදයක ගිලෙමින් සිටින බවත් ඒ ව්‍යාපාරය පවසයි. මින් රටම මුදවා ගැනීම පිණිස රටේ සියලු මාධ්‍ය ආයත හා විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ජාතික සංවිධාන එකමුතුවක අවශ්‍යතාව පෙන්වා දෙන් ඔවුන් ඒ මගින් අඩුමිලට විදුලිය ලබා දීමට හැකි බවත් අවධාරණය කරයි.

මේ ඔවුන් විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනයයි.