දේශීය

සෙත්සිරිපායේ 13 වන මහලෙන් බිමට ඇදවැටී පුද්ගලයෙකු මියයයි.

සෙත්සිරිපායේ 13 වන මහලෙන් ඇදවැටී පුද්ගලයෙකු මරණයට පත්ව ඇති බව වාර්තාවේ.