ආකර්ශණීය

බැඳුම්කර මගඩියේ දුරකථන ඇමතුම් : ඇසින්දුටු සාක්ෂි

විවාදයට දුඩු දී ඇති බැඳුම්කර මගඩියේ කුප්‍රකට දුරකථන ඇමතුම් සම්බන්ධව ඇසින්දුටු සාක්ෂි ඇති බව ඊයේ (2017 දෙසැම්බර් 14) හිරු ටීවී බලය වැඩසටහනේ දී හෙළිවිය.

මේ එම අවස්ථාවයි.

අජිත් පී ට ඇලෝසියස්ගෙන් කෝල් එනවා මම දැක්කා" බිමල් අජිත්ගේ මූ…

අජිත් පී ට ඇලෝසියස්ගෙන් කෝල් එනවා මම දැක්කා" බිමල් අජිත්ගේ මූණටම බලයේදී කියයි

Posted by Hiru TV Balaya on Thursday, December 14, 2017