ප්‍රධාන

නිමල් ලංසා ඉල්ලා අස්වෙයි

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා සිය අමාත්‍යධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙනු ඇති බව වාර්තා වෙයි.
ඒ සම්බන්ධයෙන් වන ලිපිය මේ වන විට ජනාධිපතිවරයා වෙත බාර දී ඇති බව සඳහන් වෙයි.
නිමල් ලන්සා මහතා ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරයි.