ව්‍යාපාරික

ගොවි ජනයාට පොහොර නැති බව අැසීමෙන් ජනපතිගේ හිත උණුවෙයි

ගොවි ජනතාවට පොහොර ලබා ගැනීම සඳහා බැංකුවෙත මුදල් ලැබී නොමැති බවට තොරතුරු ජනාධිපතිතුමාට දැනගන්නට ලැබුණු බවත්, ඒ අනුව ජනාධිපතිතුමා ඒ සැණින් මේ පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් තොරතුරු විමසූ බවත් පවසන, ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය, එදිනම එම මුදල් අදාළ බැංකුවල ගොවි ජනතාවගේ ගිණුම්වලට යොමු කිරීමට උපදෙස් දුන් බවත් පවසයි.

ඊට ප්‍රථම රුපියල් කෝටි 250ක මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් නිදහස් කොට තිබිණි.

Post Comment