ආකර්ශණීය

පොලීසියේ පහරදීමට විරෝධය පළ කරති : ලංවිම සේවකයෝ වැඩවරති

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකයන් විසින් දියත් කළ උද්ඝෝෂණයට පොලීසිය විසින් පහරදීමට විරෝධය පළ කරමින් එම සේවකයන් විසින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිවයින පුරා වැඩවර්ජනයක් දියත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තාවෙයි.