ආකල්ප

පුංවි ඡන්දය ගැන කැෆේ සංවිධානයෙන් අත් පොතක්

මෙවර පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරය (කැෆේ සංවිධානය) විසින් අත් පොතක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ එම අත් පොත පහත ඇති පිවිසුමෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට හෝ කියවිමට හැකි ය.

නීතිඥ ජගත් ලියනආරච්චි විසින් සම්පාදනය කරන ලද කැෆේ සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මෙම කෘතියෙහි පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු ඇතුළත් වෙයි.