ආකල්ප

අපේ රටේ අලුත්ම ප්‍රභූ පැළැන්තිය ජවිපෙ යි : නිර්මාල්

අපේ රටේ අලුත්ම ප්‍රභූ පැළැන්තිය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ බව සම්න්ත්‍රණයකට එත්වෙමින් ආචාර්ය රංජිත් නිර්මාල් දේවසිරි පවසයි.

දුෂිත පාලනය නැති කිරීමට සිටින සුදුසුම පිරිස ජවිපෙ අපේක්ෂකයෝයි

Posted by Sisira Kahawaththa on Wednesday, January 17, 2018