පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රචාරක කටයුතුවල නියැලෙමින් සිටි මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ට පෙරේදා (2018 පෙබරවාරි 03) සන්ධ්‍යා යාමයේ කුණූ බිත්තර ප්‍රහාරයක් එල් වී තිබේ.…