මහ බැංකුවේ බැදුම්කර නිකුතුව පිලිබද සොයා බැලීමට පත් කරන ලද ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමේ වාර්තාව, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යවරයා හැටියට ඒම අමාත්‍යාංශවල සිදුවන වංචා හා දූෂණ සම්බන්ධව ජනාධිපතිවරයාට හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ…