ක්‍රීඩා පනතේ 2016 අංක 01 දරන ක්‍රීඩා සංගම් නියෝග නැවැත සංශෝධනයේදී ක්‍රීඩා ඉසව් හැඳින්වීමේ යෙදුම් වෙනස් කර තිබේ. එහි 9-II උප ලේඛනයේදී ක්‍රීඩා ඉසව් අටක් සඳහා එහිදී අළුතින් හැඳින්වීමේ නාම…